top of page

Knihy a kapitoly v knihách

zavřít.jpg

2022   

Špecián, P. (2022). Behavioral Political Economy and Democratic Theory: Fortifying Democracy for the Digital Age. New York: Routledge. ISBN 978-1-03-222973-7.

 

2020   

Potyszová, K., Bártová, K. (2020). Jealousy & Infidelity. In: Shackelford T., Weekes-Shackelford V. (eds) Encyclopedia of Evolutionary Psychological Science. Springer, Cham. DOI: 10.1007/978-3-319-16999-6_1774-1

 

Bártová K., Štěrbová Z. (2020). Mating Strategies. In: Shackelford T., Weekes-Shackelford V. (eds) Encyclopedia of Evolutionary Psychological Science. Springer, Cham. DOI: 10.1007/978-3-319-16999-6_684-1

Nováková, I., Schöffelová, M. N., & Mikulajová, M. (2020). Když dítě vidí, co má slyšet: trénink jazykových schopností dle DB Elkonina u dětí se sluchovým postižením. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. ISBN 978-80-7603-184-5.

Brumovská, T., & Málková, G. S. (2020). The methodological issues in the assessment of quality and the benefits of formal youth mentoring interventions: The case of the Czech Big Brothers Big Sisters/Pět P. In Mentoring Children and Young People for Social Inclusion (pp. 110-127). Routledge.

2019   

Martinec Nováková, L. (2019) Integrace smyslových informací: neurální podstata, principy a vývoj. In J. Horský, L.

Martinec Nováková, V. Pokorný (Eds.), Antropologie smyslů (81-102). Praha: Togga.

Martinec Nováková, L. (2019) Interakce (nejen) chemických smyslů: kde jeden končí a jiný začíná? In J. Horský, L.

Martinec Nováková, V. Pokorný (Eds.), Antropologie smyslů (103-112). Praha: Togga.

​Martinec Nováková, L. (2019) Chuť: produkt percepčních iluzí a výsledek celoživotního učení. In J. Horský, L. Martinec Nováková, V. Pokorný (Eds.), Antropologie smyslů (113-130). Praha: Togga.

Martinec Nováková, L. (2019) Vzpomínky časem zaváté, v soustě madlenky znovunalezené: čichová paměť. In J. Horský, L. Martinec Nováková, V. Pokorný (Eds.), Antropologie smyslů (131-152). Praha: Togga.

​Havlíček, J., & Martinec Nováková, L. (2019) Olfaktorické poruchy u pacientů s diabetem. In M. Kvapil (Ed.), Diabetologie 2019 (305-322). Praha: Triton.

2018   

Nováková Schöffelová, M. (2018). Porozumění větám v mladším školním věku. In Mikulajová, M. Utváranie ranej gramotnosti v norme a patológii. Brno: Sokrates. ISBN 978-80-86572-82-6.

2017   

 

Klapilová, K., Androvičová, R., Bártová, K., Binter, J., Krejčová, L., Lindová, J., Průšová, D., Wells, T., Zikánová, T., Valentova, J. V., (2017). (R)evoluce ve výzkumu lidské sexuality (117-129). In Mozek a jeho člověk, mysl a její nemoc. Galén, Praha.

Fajnerová I., Nekovářová T., Binter J., Klapilová K. (2017): Virtuální realita jako nástroj pro testování a remediaci duševních poruch. In Mozek a jeho člověk, mysl a její nemoc. Galén, Praha.

Klapilová, K., Bártová, K., (2017). Sexual Pathology. In Encyclopedia of Evolutionary Psychological Science. Meteor, Springer, US. DOI 10.1007/978-3-319-16999-6_3382-1

 

Lindová, J. (2017). Kultura – lidské unikum? In: J. Havlíček (ed.) Biologické a evoluční teorie kultury (pp. 280-318). Academia. Praha.

 

Lindová, J., Stella, M. (2017). Lidský jedinec z evolučního pohledu. In: J. Mlynář, M. Paulíček, J. Šubrt, Člověk v teoretické perspektivě společenských věd. Karolinum. Praha.

 

Lindová, J. (2017). Kapitoly 2-4, 6, 11. In: Flegr, J. a kol. Základy evoluční biologie pro gymnázia. Univerzita Karlova v Praze: Přírodovědecká fakulta.

Martinec Nováková, L. (2017) Lidský čich, jeho význam a vývoj. In J. Válka et al. (Ed.), Nos neschováš aneb Vše o nosu (67-81). Praha: Grada.

2016   

Binter J., Klapilová K., Zikánová T., Nilsson, T., Bártová K., Krejčová L., Androvičová R., Lindová J., Průšová D., Wells T., Riha D., (2016). Exploring the Pathways of Adaptation an Avatar 3D Animation Procedures and Virtual Reality Arenas in Research of Human Courtship Behaviour and Sexual Reactivity in Psychological Research. In Virtual Worlds: The Virtual Reality and Augmented Reality Intersections. Inter-Disciplinary Press, Oxford, VB.

Říha, D., Bártová, K., & Binter, J., (2016). Use of Virtual Reality and Human-Computer Interface for Diagnostic and Treatment Purposes in Human Sexuality Research. In Design, User Experience, and Usability (294-305). Springer International Publishing, Switzerland.

Nováková Schöffelová, M. a Mikulajová, M. (2016). Proč a jak stimulovat dovednosti předcházející čtení a psaní. In: Krejčová, L. a Mertin V. Škola jako místo setkávání 2016 aneb učení je zábavné a inspirativní v každém věku. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karolovy v Praze,  69-76.

Mikulajová, M., Nováková Schöffelová, M., Tokárová, O., & Dostálová, A. (2016). Trénink jazykových schopností podle DB Elkonina. Předgrafémová a grafémová etapa, 2. Praha: Centrum ROZUM v.o.s. ISBN 978-80-260-8261-3.

Martinec Nováková, L. (2016) Čich: znovuobjevený smysl. In J. Horáček, L. Kesner, C. Höschl, F. Španiel a kol. (Eds.), Mozek a jeho člověk, mysl a její nemoc (85-94). Praha: Galén.

Martinec Nováková, L. (2016) Chemesthesis. Vůně, nevůně a chemická citlivost. In J. Horáček, L. Kesner, C. Höschl, F. Španiel a kol. (Eds.), Mozek a jeho člověk, mysl a její nemoc (95-105). Praha: Galén.

2015   

Marková, J., Cséfalvay, Z., Mikulajová, M., & Schöffelová, M. (2015). Analýza porozumenia viet v slovenčine: test porozumenia viet s normami. ISBN 978-80-223-3797-7

2014   

Nováková, L. (2014) Faktory přispívající k interindividuálním rozdílům v čichovém vnímání. In J. Horský, L. Hroníková & M. Stella (Eds.), Natura et cultura I. Antropologická bádání mezi empirií a interpretací (pp. 55-70). Praha: Togga.

2012  

Zubáková, M., Mikulajová, M a Schöffelová, M. (2012). Diagnostika exekutívnych funkcíí Vengerovým subtestom kreslenia vzorky podľa diktátu. In: Dolejš, M., Charvát, M., Neusar, A., Bendová, K., a Maierová, M. (2012). PhD existence II. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2012, s.23-36. ISBN: 978-80-244-3037-9

2011   

Mužík, V., Stella, M., Klapilová, K. (2011). Evoluce a morálka. Kapitola v odborné knize: Etické otázky v Psychologii (Ed. P. Weiss). Portál. Praha

2010   

Lindová, J., Stella, M. (2010). Společnost a společenskost z evolučního pohledu. In: J. Šubrt, Soudobá sociologie IV. Aktuální a každodenní. Karolinum. Praha.

Brumovská, T., & Seidlová Málková, G. (2010). Mentoring: výchova k profesionálně vedenému dobrovolnictví. Portál.

2009  

Blažek, V., Trnka, R., Pivoňková, V., Lindová, J., Havlíček, J., Rubešová, A., Komárek, S. (2009). Lidský obličej. Karolinum. Praha.

 

Prudký, L., Čábelková, I., Lindová, J., Musil, J., Pinc, Z., Tichý, R., Tondl, L., Smékal, V. (2009). Studie o hodnotách. 1. vyd. Plzeň. Aleš Čeněk.

bottom of page